TỪ KHÓA THEO CHỦ ĐỀ / dmhien

Liên kết
http://localhost/tem/vocab/
Ngôn ngữ
Ngày tạo
01/01/1998
Từ khóa
Kiểu ngôn ngữ
Controlled vocabulary
Phạm vi (Scope)
Thuật ngữ
11004
Quan hệ giữa các thuật ngữ
12372
Thuật ngữ không ưa dùng

© 2012 - Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ.