Sợi nguyên thần kinh có bao miêlin

  1. TRANG CHỦ
  2. Sợi nguyên thần kinh
  3. Sợi nguyên thần kinh có bao miêlin
Sợi nguyên thần kinh có bao miêlin
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.