Ứng dụng số phức vào lượng giác

  1. TRANG CHỦ
  2. Toán học
  3. Giải tích
  4. Ứng dụng số phức vào lượng giác
Ứng dụng số phức vào lượng giác
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.