Biến thể (Sinh học)

  1. TRANG CHỦ
  2. Khoa học
  3. Lịch sử tự nhiên (địa lí)
  4. Sinh học đất
  5. Biến thể (Sinh học)
Biến thể (Sinh học)
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.