Cây - Sinh thái học

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh thái nông nghiệp (địa lí)
  3. Bảo tồn nông nghiệp
  4. Cây - Sinh thái học
Cây - Sinh thái học
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.