Vật chỉ thị thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh lý môi sinh thực vật (địa lí)
  3. Mối quan hệ giữa nấm và thực vật
  4. Sự phân phối nguồn thực vật
  5. Vật chỉ thị thực vật
Vật chỉ thị thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.