Mối quan hệ giữa nấm và thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sinh lý môi sinh thực vật (địa lí)
  3. Mối quan hệ giữa nấm và thực vật
Mối quan hệ giữa nấm và thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.