Đồng vị bền vững trong nghiên cứu sinh lý thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghiên cứu (địa lí)
  3. Đồng vị bền vững trong nghiên cứu sinh lý thực vật
Đồng vị bền vững trong nghiên cứu sinh lý thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.