Bê tông nhựa đường

  1. TRANG CHỦ
  2. Xây dựng cầu đường
  3. Bê tông nhựa đường
Bê tông nhựa đường
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.