Trái cây, hoa, rau quả

  1. TRANG CHỦ
  2. Trồng trọt phục vụ ngành công nghiệp
  3. Cảnh quan
  4. Trái cây, hoa, rau quả
Trái cây, hoa, rau quả
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.