Tấm kim loại mỏng

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ chế tạo
  3. Tấm kim loại mỏng
Tấm kim loại mỏng
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.