Sản phẩm quả hạch

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm thực vật
  3. Sản phẩm hạt (địa lí)
  4. Sản phẩm ngũ cốc
  5. Sản phẩm quả hạch
Sản phẩm quả hạch
Chấp nhận thuật ngữ: 05-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.