Ngành trồng cây có múi - Theo sản phẩm

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm cây có múi (địa lí)
  3. Ngành trồng cây có múi - Theo sản phẩm
Ngành trồng cây có múi - Theo sản phẩm
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.