Thai chết lưu trong động vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản khoa
  3. Sẩy thai trong động vật
  4. Vật nuôi - Phôi thai - Cấy ghép
  5. Thai chết lưu trong động vật
Thai chết lưu trong động vật
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.