Đầu tháo (Sản khoa)

  1. TRANG CHỦ
  2. Y học
  3. Sự gây mê trong sản khoa
  4. Sự sinh đẻ
  5. Đầu tháo (Sản khoa)
Đầu tháo (Sản khoa)
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.