Sự chọc ối

  1. TRANG CHỦ
  2. Phẫu thuật (địa lí)
  3. Sự sẩy thai
  4. Sự sẩy thai, điều trị
  5. Sự chọc ối
Sự chọc ối
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.