Chất diệp lục

  1. TRANG CHỦ
  2. Sắc tố thực vật (địa lí)
  3. Hắc tố
  4. Chất diệp lục
Chất diệp lục
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.