Cabernet (rượu)

  1. TRANG CHỦ
  2. Rượu nho và làm rượu nho (địa lí)
  3. Champagne (rượu)
  4. Cabernet (rượu)
Cabernet (rượu)
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.