Vật nuôi - Truyền nhiễm

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh truyền nhiễm ở động vật (địa lí)
  3. Vật nuôi - Truyền nhiễm
Vật nuôi - Truyền nhiễm
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.