Rau - Nấu chảy

  1. TRANG CHỦ
  2. Bảo quản (địa lí)
  3. Rau - Làm mát
  4. Rau - Sấy khô
  5. Rau - Nấu chảy
Rau - Nấu chảy
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.