Rác thân cây như lớp phủ, trộn đất

  1. TRANG CHỦ
  2. Rác hữu cơ như sự cải tạo đất (địa lí)
  3. Rác thân cây như lớp phủ, trộn đất
Rác thân cây như lớp phủ, trộn đất
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.