Tưới bằng nước thải

  1. TRANG CHỦ
  2. Cải tạo đất đai
  3. Phân bón
  4. Rác hữu cơ như phân bón (địa lí)
  5. Phân bón nông trại
  6. Phân bắc
  7. Tưới bằng nước thải
Tưới bằng nước thải
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.