Phân bắc

  1. TRANG CHỦ
  2. Cải tạo đất đai
  3. Phân bón
  4. Rác hữu cơ như phân bón (địa lí)
  5. Phân bón nông trại
  6. Phân bắc
Phân bắc
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.