Bãi rác

  1. TRANG CHỦ
  2. Cải tạo đất đai
  3. Phân bón
  4. Phân bón hữu cơ (địa lí)
  5. Phân bón vi sinh
  6. Phân trộn
  7. Bãi rác
Bãi rác
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.