Khai thác cây rừng và đặc sản rừng

  1. TRANG CHỦ
  2. Khai thác cây rừng và đặc sản rừng
Khai thác cây rừng và đặc sản rừng
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.