Bệnh vi rút trên cây mía (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh vi rút trên cây mía (địa lí)
Bệnh vi rút trên cây mía (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.