Quản trị kiểm toán, ngân hàng

  1. TRANG CHỦ
  2. Quản trị
  3. Quản trị công nghiệp
  4. Quản trị kiểm toán, ngân hàng
Quản trị kiểm toán, ngân hàng
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.