Nhân tố khí hậu (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Quần xã động vật
  3. Nhân tố khí hậu (địa lí)
Nhân tố khí hậu (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.