Cách trình bày vật liệu

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ nghệ sản xuất
  3. Bố trí thực vật
  4. Cách trình bày vật liệu
Cách trình bày vật liệu
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.