Ngành sản xuất bông cải xanh

  1. TRANG CHỦ
  2. Buôn bán rau (địa lí)
  3. Ngành sản xuất bông cải xanh
Ngành sản xuất bông cải xanh
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.