Bệnh còi cọc do giun gây ra

  1. TRANG CHỦ
  2. Giun tròn
  3. Giun tròn cây trồng (địa lí)
  4. Bệnh còi cọc do giun gây ra
Bệnh còi cọc do giun gây ra
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.