Những giống truyền nhiều thế hệ (Thực vật)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật
  3. Giống thực vật (địa lí)
  4. Những giống truyền nhiều thế hệ (Thực vật)
Những giống truyền nhiều thế hệ (Thực vật)
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.