Dấu ghép thực vật (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Sự nhân giống thực vật
  4. Dấu ghép thực vật (địa lí)
Dấu ghép thực vật (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.