Môi trường sống phù hợp chỉ số mô hình

  1. TRANG CHỦ
  2. Môi trường sống phù hợp chỉ số mô hình
Môi trường sống phù hợp chỉ số mô hình
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.