Chỉ tiêu sản xuất nông trại

  1. TRANG CHỦ
  2. Trợ cấp thủy sản (địa lí)
  3. Nông nghiệp và nhà nước
  4. Quản lí nông nghiệp (địa lí)
  5. Phân chia đất cày cấy
  6. Chỉ tiêu sản xuất nông trại
Chỉ tiêu sản xuất nông trại
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.