Phương trình tuyến tính có hệ số không đổi

  1. TRANG CHỦ
  2. Phương trình tuyến tính có hệ số không đổi
Phương trình tuyến tính có hệ số không đổi
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.