Làm vườn - Thiết bị và vật tư

  1. TRANG CHỦ
  2. Kỹ thuật nông nghiệp (địa lí)
  3. Thiết bị nông trại
  4. Máy nông nghiệp
  5. Phương tiện nông nghiệp (địa lí)
  6. Làm vườn - Thiết bị và vật tư
Làm vườn - Thiết bị và vật tư
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.