Phòng thí nghiệm đất

  1. TRANG CHỦ
  2. Phòng thí nghiệm nông nghiệp (địa lí)
  3. Phòng thí nghiệm hạt giống
  4. Phòng thí nghiệm đất
Phòng thí nghiệm đất
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.