Dao động quang phổ

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật lý học
  3. Ánh sáng
  4. Phân tích quang phổ
  5. Dao động quang phổ
Dao động quang phổ
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.