Đất bùn từ nạo vét sông

  1. TRANG CHỦ
  2. Phế phẩm
  3. Chất thải dạng đất sét
  4. Chất thải Cotton
  5. Đất bùn từ nạo vét sông
Đất bùn từ nạo vét sông
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.