Hợp đồng, nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Pháp luật và pháp chế trong Nông nghiệp
  3. Nhà máy kiểm dịch
  4. Hợp đồng, nông nghiệp
Hợp đồng, nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.