Doanh nghiệp xây dựng cơ bản

  1. TRANG CHỦ
  2. Tài chính
  3. Doanh nghiệp xây dựng cơ bản
Doanh nghiệp xây dựng cơ bản
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.