Chất béo gây xơ cứng động mạch

  1. TRANG CHỦ
  2. Ôxít hữu cơ (địa lí)
  3. Điôxan
  4. Chất béo gây xơ cứng động mạch
Chất béo gây xơ cứng động mạch
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.