Bê tông xây dựng

  1. TRANG CHỦ
  2. Ống thép nhồi bê tông
  3. Bê tông xây dựng
Bê tông xây dựng
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.