Bệnh thối mục cây có múi (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh thối mục cây có múi (địa lí)
Bệnh thối mục cây có múi (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.