Sự đánh giá hệ sinh thái

  1. TRANG CHỦ
  2. Ảnh hưởng của con người lên nó (địa lí)
  3. Sự đánh giá hệ sinh thái
Sự đánh giá hệ sinh thái
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.