Hệ thống phụ giao thức đa phương tiện

  1. TRANG CHỦ
  2. Hệ thống phụ giao thức đa phương tiện
Hệ thống phụ giao thức đa phương tiện
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.