Hợp chất vòng no

  1. TRANG CHỦ
  2. Hóa học hữu cơ
  3. Hợp chất hữu cơ
  4. Hợp chất tuần hoàn hữu cơ
  5. Hợp chất vòng no
Hợp chất vòng no
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.