Hợp chất hữu cơ bay hơi

  1. TRANG CHỦ
  2. Hóa học hữu cơ
  3. Hợp chất hữu cơ bay hơi
Hợp chất hữu cơ bay hơi
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.