Hỗ trợ giá nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Trợ cấp thủy sản (địa lí)
  3. Nông nghiệp và nhà nước
  4. Trợ cấp nông nghiệp (địa lí)
  5. Hỗ trợ giá nông nghiệp
Hỗ trợ giá nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 9-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.